آدرس:
تبريز ، خیابان راه آهن، چهار راه قطران، مجتمع تجاری عمران، طبقه اول، پلاک 28
تلفن:
4410480  (411)
فکس:
4410480  ( 411)
ایمیل:
info@rulmansanat-bearing.com

 

 


 

ماموریت و اهداف PDF پرینت پست الکترونیکی
این شرکت در نظر دارد که در طی سه سال آینده نسبت به تجهیز کارگاه ، جهت تولید و کنترل کیفیت تعدادی از انواع تایپ هــای برینگ را در داخل کشور اقدام نماید  
و مقدمات این امر در حال برنامه ریزی و اجرا می باشد.