ماموریت و اهداف پرینت
این شرکت در نظر دارد که در طی سه سال آینده نسبت به تجهیز کارگاه ، جهت تولید و کنترل کیفیت تعدادی از انواع تایپ هــای برینگ را در داخل کشور اقدام نماید  
و مقدمات این امر در حال برنامه ریزی و اجرا می باشد.